Biyoloji Dersinin Amaç ve İçerikleri
Bugünün gençliği yarının erişkinleri olacak öğrencilerimiz için canlı bilimi; varlığı ve bunun beraberinde getirdiği biyolojik sorunlar oldukça önemli olup, çok iyi anlaşılabilmelidir. Biyoloji dersinde teorik bilgilerin kullanılarak güncel olay ve günlük yaşamla ilişkilendirilmiş ilgili öğretim yöntem ve tekniklere yer verilerek, öğrencilere teorik bilgilerini uygulayabilecekleri, pratik yaparak araştıracakları gerekli ortamlar hazırlanıp, deney çalışmaları yapmaları sağlanır. Edinilen bilgilerin kalıcılığı okul içi ve okul dışı gibi ilgili mekânlardan yararlanılmasıyla mümkündür. Böylece biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bilimsel bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasında teknolojik gelişmeler de biyoloji biliminde birçok yeniliklere yol açmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de artırmıştır.
Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nda, genelde bilimin, özelde biyolojinin insan hayatındaki rolüne ve bilim tarihine Türk-İslam bilim insanlarının katkılarına yer verilmiştir. Bilim-teknoloji- toplum-çevre arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak öğrencilerin bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerin geliştirilmesi vurgulanmıştır. Bu bağlamda Biyoloji Dersi Öğretim Programı; biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında yenilik ve değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma, vb. uygulamalara daha fazla yer verecek şekilde güncellenmiştir.
Biyoloji dersi içeriği ve amaçları her zaman ana hedef olarak alındığı takdirde biyolojiye karşı öğrencilerin olumsuz tutum geliştirdikleri ve bir ezber dersi olarak görüldüğü gözlenmekte ve bu nedenle de biyoloji bilimine gerekli olan ilginin doğması için öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerine göre ortamlar sağlanıp ve fırsatlar sunulması gerekmektedir. Böylece bir bütün içerisinde nasıl yaşaması gerektiği bilicini yaparak ve yaşayarak öğrenecektir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

1. Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
2. Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
3. Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
4. Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
5. Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları, 6. İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
7. Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
8. Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
9. Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
10. Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,
11. Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.